Konkurs Dart

Lotki to coraz bardziej popularna gra stacjonarna, w której zawodnik maj?c do dyspozycji trzy rzutki (lotki) zdobywa punkty poprzez trafianie numerycznie oznaczonych pól na tarczy. Zawody maj? charakter gry pojedynczej lub w dwuosobowych teamach. Najcz??ciej tocz? si? w punktacji od 501. Zawodnik, który osi?gnie w najmniejszej liczbie rzutów 0 punktów wygrywa lega(seta).

Dziewi?? rzutów to minimalna liczba lotek, które pozwalaj? na osi?gniecie stanu zero punktów.

Polem do którego rzucana jest lotka to okr?g?a tarcza o ?rednicy 45,7 cm. Zawodnik oddalony jest od tarczy o 2.37 cm ale sam rzut mo?e odbywa? si? poprzez wychylenie r?ki poza t? linie. Centralny punkt tarczy zawieszony jest na wysoko?ci 1,73 cm. Punkty zostaj? zaliczone po wbiciu si? lotki w tarcze. Lotka odbita od tarczy nie jest punktowana.

Zawody

Najwa?niejszymi imprezami s? Mistrzostwa ?wiata oraz Puchar ?wiata organizowane przez konkurencyjne ?wiatowe organizacje darta. W Polsce od kilku lat organizowana jest za po?rednictwem Polskiej Federacji Darta, Polska Liga Darta oraz Polski Puchar Darta.

Sprz?t na start

Zawodnik zwykle jest ubrany w koszule polo o okre?lonej kolorystyce, ciemnego koloru spodnie (jeansy i bojówki s? zabronione) oraz wypastowane buty.

Do gry w darta potrzebna jest tablica najcz??ciej zbudowana z korka, sizalu i innych syntetycznych materia?ów (w amatorskiej grze wykorzystywana jest tarcza z PCV wraz z licznikiem punktów). Punktacja na tarczy jest od 1 do 20 z wyszczególnieniem ?rodka pola gdzie zewn?trzna cze?? “oka” punktowana jest za 25 punktów natomiast sam ?rodek za 50 punktów (bull eye). Strefy punktowe oddzielone s? od siebie metalowa linka. Punkty parzyste zaznaczone s? na tablicy kolorem czarnym natomiast nieparzyste bia?ym. Pozosta?e bonusowe strefy oznaczone s? kolorami zielonym i czerwonym. Lotka wbita w premiowana stref? (pier?cie?)zewn?trzn? tarczy podwaja liczb? punktów z danego pola (doubles). Natomiast lotka, która zostanie umieszczona w wewn?trznym pier?cieniu (treble) strefy bonusowej potraja liczb? zdobytych punktów z danego pola.

Lotka nie powinna przekracza? 20 cm d?ugo?ci oraz ci??aru 50 gram. G?ówn? cz??ci? lotki jest barrel zrobiony z mosi?dzu, aluminium lub niklu (wyj?tkowo ze srebra i wolframu), który zako?czony jest szpicem. Cze?? ?rodkowa “shaft” zbudowana jest z plastiku lub aluminium. Cz??ci? stabilizuj?c? rzutk? w locie jest umieszczone na ko?cu pióro, które zbudowane jest z plastiku lub innych tworzyw sztucznych.

Tam kupisz sprz?t:

FILMY I ARTYKU?Y: 501, mistrzowskie dziewi?? rzutów do tarczy

Profil zawodowego gracza darta

Graj?cy w darta to zwykle osoba, która nie poddaje si? emocjom jest skoncentrowana na oddawaniu celnych rzutów. Kluczem do zwyci?stwa jest powtarzalno??, pewien automatyzm w wykonaniu skoordynowanych ruchów ca?ego przedramienia, nadgarstka i palców w oparciu o dobry wzrok.

Najwi?ksz? gwiazd? darta jest Phil Taylor.