Skateboarding

jest jedn? z najch?tniej uprawianych przez m?odzie? dyscyplin? sportu. Zainteresowanie mediów g?ównie w USA zmienia charakter tej dyscypliny z amatorskiej na coraz bardziej zawodow?.

Najpopularniejsza konkurencja spo?ród ca?ego skateboardingu jest Vert, w którym wykorzystuje si? strome zjazdy i podjazdy (m in. ramp) do wykonywania tricków. Inna odmian? skateboardingu jest street gdzie tricki wykonuje si? na p?askim terenie.

Profil zawodnika

Zawodnicy uprawiaj?cy jazd? na desce wyró?niaj? si? nadzwyczajn? równowag?, balansem, zwinno?ci? i wyobra?ni?, która pozwala na ci?g?e ulepszanie istniej?cych ju? tricków. Ponadto zawodnicy uprawiaj?cy akrobacje charakteryzuj? si? szczup?? sylwetk? co pozwala im na ?atwiejsze wzbicie si? w powietrze i wykonanie tricka.

To powoduje, ?e sport ten jest widowiskowy i ch?tnie ogl?dany.

Zawody

Najbardziej presti?owa impreza skateow? jest X Games.

Najwi?ksza gwiazd? deskorolki jest Tony Hawk 10 krotny mistrz X Games i pierwszy skeater, który wykona? obrót 900°.

Najpopularniejszymi trickami wykonywanymi na rampie jest: 540 grab backside, cab (obrót 360° bez chwytania deski), kick flip, heel flip.

S? dwie szko?y jazdy na desce. Zgodnie z pierwsza stopy ustawia si? regularnie z lew? stop? z przodu. Druga technika polega na skr?ceniu przedniej stopy o kilkana?cie stopni do wewn?trz.

Niezb?dny sprz?t

Deski do streeta s? nieco d?u?sze i szersze ni? do Verta (ok 76-79 cm d?. i 20 cm szeroko?ci). Maj? tak?e wi?ksze kó?ka.Zbudowane s? z w?ókien szklanych lub polipropylenu. Najcz??ciej spotykane na rynku zbudowane s? z kilku warstw (ok. 7) sklejki drzewa klonowego. Przód i ty? deski wygi?ty jest lekko do góry. Deska pokryta jest szorstk? pow?ok? uniemo?liwiaj?ca niekontrolowane ze?lizgni?cie si? stopy. Kó?ka z poliuretanu lub kauczuku.Osie metalowe o rozstawie 33-38 cm.

Strój skateboardera

Kask podpinany pod brod? z niewielkimi otworami umo?liwiaj?cymi odprowadzenie potu.

Koszulka T-shirt

Spodenki o d?ugo?ci do kolan

Buty sznurowane z gumow? podeszw? i krótk? cholewk? (do kostek)

Ochraniacze na d?onie, ?okcie i kolana z mi?kk? podbitk? i plastikowym wyko?czeniem na zewn?trz.

Tam kupisz