Wspinaczka

Published on :

Zawody wspinaczkowe Wspinaczka ska?kowa jest cz??ci? grupy dyscyplin sprawno?ciowo-wytrzyma?o?ciowych polegaj?cych na pokonaniu wytypowanej drogi na formacji skalnej, ukszta?towanej przez proces geologiczny oraz zdobyciu jej szczytu. Spo?ród tej grupy mo?na wyró?ni? tak?e: wspinaczk? na sztuczne ?cianki, wspinaczk? miejsk?, wspinaczk? lodow? a tak?e wysokogórsk?. Wspinaczka ska?kowa polega na wspinaniu si? na kilkunasto- […]

Windsurfing

Published on :

Zawody Windsurfing Windsurfing jest dyscyplin? w której wykorzystuje si?  desk? z zamontowanym po ?rodku ?aglem do ?lizgania si? po tafli wody. Im wi?kszy wiatr tym szybciej mo?na p?yn?? st?d te? wa?nym czynnikiem jest miejsce i rodzaj akwenu. S? to zazwyczaj du?e jeziora gdzie ?atwo znale?? podmuch wiatru oraz morza. Profesjonali?ci […]