Zawody bokserskie

Boks jest dyscyplin? sportow?, w której dwóch m??czyzn (od 1999 r. tak?e kobiety)staje naprzeciw siebie do walki. Regu?y s? ?ci?le okre?lone. Walk? wygrywa ten zawodnik, który zdob?dzie wi?cej punktów (odnotuje wi?cej trafie?) lub znokautuje przeciwnika. Innym sposobem zako?czenia walki jest poddanie zawodnika.

Zawody prowadzi s?dzia ringowy, który decyduje czy zawodnik mo?e kontynuowa? walk?, przerywa starcie je?li dochodzi do nieprzepisowych uderze? lub trzymania. Odlicza punkty za umy?lne nieprzestrzeganie przepisów zawodów. Wokó? ringu walk? obserwuj? s?dziowie punktowi. Jest ich najcz??ciej trzech, cho? zdarza si? tak?e pi?ciu, w zale?no?ci od rodzaju zawodów.

W boksie istnieje podzia? na kategorie wagowe. W ró?nych organizacjach bokserskich podzia? ten  jest ró?ny. Najmniej bo 12 kategorii wagowych okre?la organizacja boksu amatorskiego (AIBA).  Najni?sza kategoria wagowa obejmuje zawodników do 48 kg. W najci??szej wadze mog? walczy? zawodnicy powy?ej 91 kg. W najwi?kszych organizacjach bokserskich WBC (World Boxing Council), WBA (World Boxing Association) oraz IBF (Internation Boxing Federation) istnieje ??cznie 17 ró?nych kategorii wagowych. Zawody M?, ME organizowane s? przez AIBA. Ponadto ka?da z federacji organizuje w?asne zawody o pas mistrzowski danej federacji.

Ciekawostki -nazwa ring pochodzi z j?z. angielskiego i okre?la okr?g w tym przypadku by?o to miejsce wyznaczone przez obserwuj?cych walk? gromadz?cych si? w kr?gu. Pierwsze podesty, wzniesienia, które by?y miejscem walki nawi?zywa?y do tej tradycji, z czego z czasem zrezygnowano jednak?e sama nazwa okre?laj?ca miejsce walki pozosta?a.

Sprz?t zak?adany do zawodów

Kask ochronny – u?ywany w zawodach amatorskich.

Ochraniacz podbrzusza wykonany z elastycznej tkaniny

Ochraniacze z?bów (gumowa szcz?ka) wykonana tworzywa kauczukowego

Buty – buty sznurowane, wysokie, wykonane z mi?kkiej skóry, z cienk? podeszw? gumow? bez ?adnych usztywnie?

Spodenki si?gaj?ce po?owy uda z wszytymi po bokach paskami.

R?kawice bokserskie wykonane ze skóry, wewn?trz których znajduje si? wy?ció?ka z w?osia ko?skiego lub spienionym poliuretanem.

Owijka (banda?e/ ta?my) wch?aniaj?ce pot i stabilizuj?ce nadgarstki i ko?ci ?ródr?cza.

Sprz?t treningowy

Pi?ka na gumie pozwala na poprawne wyczucia odleg?o?ci, rytmu oraz refleksu zawodnika.

Tam kupisz niezb?dny sprz?t:

Profil zawodnika

Zawodnicy uprawiaj?cy boks maja przede wszystkim silna motywacje do zwyci??ania. Poza tym w walce liczy si? wyszkolenie techniczne, ch?odny umys? i realizacja planu taktycznego. Ponadto du?a role odgrywa odporno?? na uderzenia.

Gwiazdy

Najlepszym zawodnikiem wszechczasów wagi ci??kiej by? Muhamad Ali (Cassius Clay). Gwiazdami tej dyscypliny pozostaj?: Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis, obecnie W?adymir i Vitalij Kliczko.

Polscy bokserzy- Jerzy Kulej, Dariusz „Tiger” Michalczewski, Tomasz Adamek, Andrzej Go?ota, Krzysztof  „Diablo” W?odarczyk, Albert Sosnowski, Iwona Guzowska.

FILMY I ARTYKU?Y: Technika zadawania ciosów bokserskich

Najwa?niejszym elementem walki jest sposób wyprowadzania ciosów i ich celno??. Prawid?owe ciosy bokserskie zadawane s? przedni?, zamkni?ta cz??ci? r?kawicy w g?ow? za wyj?tkiem potylicy oraz powy?ej pasa z wyj?tkiem pleców. Rozró?nia si?: ciosy sierpowe, ciosy proste, ciosy z do?u. W zale?no?ci od celu ciosy dzieli si? je na gór? (w g?ow?) i ciosy na dó? (w tu?ów). W zale?no?ci od zasi?gu wyprowadzonego uderzenia ciosy wyró?nia si? krótkie i d?ugie.

Prócz umiej?tno?ci zadawania ciosów zawodnik musi tak?e skutecznie si? broni?. Spo?ród najcz??ciej wykorzystywanych technik obronnych jest:

Garda – wykorzystywana jest w obronie polegaj?cej na  ustawieniu r?kawic i przedramion w taki sposób aby zas?oni? jak najwi?ksz? cz??? g?owy i korpusu.

Odskok – jest stosowany w celu ucieczki poza zasi?g  ciosów przeciwnika poprzez odbicie z obu nóg.

Odchylenie – polega na wychyleniu tu?owia w ty? przy czym nogi i biodra pozostaj? nieruchome. Odchylenie stosowane jest w obronie przed ciosami prostymi na gór? oraz ciosami sierpowymi.

Zakrok – cofni?cie nogi do ty?u w celu unikni?cia ciosu i nast?pnie wyprowadzenia kontry

Dwie rzeczy uznaje si? za fundamentalne w boksie. Jedn? z nich jest praca nóg, czyli sposób poruszania si? w ringu. Drugim elementem prowadz?cym do zwyci?stwa jest si?a uderzenia liczona w nokautach.