Zawody wspinaczkowe

Wspinaczka ska?kowa jest cz??ci? grupy dyscyplin sprawno?ciowo-wytrzyma?o?ciowych polegaj?cych na pokonaniu wytypowanej drogi na formacji skalnej, ukszta?towanej przez proces geologiczny oraz zdobyciu jej szczytu.

Spo?ród tej grupy mo?na wyró?ni? tak?e: wspinaczk? na sztuczne ?cianki, wspinaczk? miejsk?, wspinaczk? lodow? a tak?e wysokogórsk?.

Wspinaczka ska?kowa polega na wspinaniu si? na kilkunasto- kilkudziesi?ciometrowe ska?y. We wspinaczce ska?kowej najwa?niejsza jest koordynacja ruchów, dynamika, efektywno?? i szybkie osi?ganie szczytu. Ze wzgl?du na ró?norodno?? formacji skalnych ustalono skale trudno?ci zaczynaj?c? si? od 1 (bardzo ?atwo) do 9 a (ekstremalnie trudno) co pomaga w ocenie mo?liwo?ci zdobycia danej formacji przez wspinacza.

Profil zawodnika

Zawodnika uprawiaj?cego t? dyscyplin? sportu wyró?nia niezwyk?a si?a ramion, nóg a przede wszystkim d?oni i palców. Dobre warunki fizyczne okre?lane s? poprzez szczup?? sylwetk? cia?a oraz szeroki zasi?g ramion i d?ugie nogi. Wa?n? rol? we wspinaczce odgrywa koordynacja ruchowa, kondycja fizyczna, samokontrola, ch?odny umys? oraz koncentracja.

Najlepsze miejsca
W Polsce najlepszym miejscem do uprawiania wspinaczki ska?kowej jest Jura Krakowsko-Cz?stochowska. W wielu miastach funkcjonuj? sztuczne ?cianki, które wykorzystywane s? do treningu technicznego. W miejscach tych mo?na zorganizowa? sobie pierwsze wej?cia pod nadzorem instruktorów.

Cennik zaj??

Kurs wspinaczki halowej od 100 z?/os

Kurs wspinaczki ska?kowej (kilka dni zaj??) od 300 z?/os

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *