Zawody Windsurfing

Windsurfing jest dyscyplin? w której wykorzystuje si?  desk? z zamontowanym po ?rodku ?aglem do ?lizgania si? po tafli wody. Im wi?kszy wiatr tym szybciej mo?na p?yn?? st?d te? wa?nym czynnikiem jest miejsce i rodzaj akwenu. S? to zazwyczaj du?e jeziora gdzie ?atwo znale?? podmuch wiatru oraz morza. Profesjonali?ci uzyskuj? pr?dko?? przekraczaj?c? 80km na godzin?. Atrakcj? dla windsurfingowców mog? by? tak?e pojawiaj?ce si? przy du?ym wietrze fale cho? mog? one stanowi? zarazem zagro?enie dla zawodnika jak i dla sprz?tu.

W windsurfingu istnieje kilka konkurencji, m in.: maraton, slalom oraz jazda w stylu wolnym (akrobacje). Dzi?ki sile wiatru i falom ewolucje w powietrzu mo?na wykonywa? nawet 9 metrów nad poziomem tafli wody.

Profil zawodnika uprawiaj?cy t? dyscyplin? musi by? wystarczaj?co siln? osob?, która b?dzie w stanie utrzyma? ?agiel podczas wiej?cego wiatru. Co nie jest ?atwa sztuka zwa?ywszy na to, ?e zawodnik musi utrzyma? równowag? na niestabilnej powierzchni czyli unosz?cej si? na wodzie desce.  Z tego wzgl?du najm?odsi adepci windsurfingu powinni zaczyna? od prostszych form obcowania z wod? a po przyswojeniu umiej?tno?ci równowagi i po nabraniu odpowiedniej si?y mog? dopiero rozpoczyna? swoja przygod? z t? fantastyczn? dyscyplin? sportu.

Zawodnika uprawiaj?cego windsurfing charakteryzuje dobry balans cia?em, koordynacja ruchów, wytrzyma?o??, si?a r?k oraz nóg.

Zaj?cia windsurfingowe mo?na rozpocz?? w wieku 5lat cho? ze wzgl?du na si?owy charakter dyscypliny optymalnym wiekiem b?dzie 10 lat.

Cennik zaj?? windsurfingu

Op?ata za 1 godz. zaj?? to wydatek 40-70 z?/os+koszty sprz?tu,dojazdu, itp.

FILMY I ARTYKU?Y: Windsurfing

Cz. I Rozwój sprz?tu

Sprz?t do ?eglarstwa deskowego jest stale ulepszany. Zmiany w sprz?cie dotycz? kszta?tu, kroju, rozmiaru, ale równie? technologii stosowanych do jego produkcji.

Cz. II Metodyka zaj?? i zasób ?wicze? w zakresie nauczania ?eglarstwa deskowego

?eglarstwo deskowe jest sportem bardzo trudnym, w którym w trakcie wykonywania ka?dego manewru wymagana jest koordynacja pracy ko?czyn górnych i dolnych.

Dzi?ki temu b?dziemy w stanie dobra? odpowiednie metody i ?rodki do poszczególnych etapów nauki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *