Zawody Surfing

Surfing jest sportem uprawianym na wodzie przy pomocy deski o kszta?cie li?cia lub ?ezki. ?lizg odbywa si? na falach o wysoko?ci minimum 30 cm do wzgl?dnie bezpiecznej max wysoko?ci 6 m. (Rekord w pokonaniu fali wynosi 21m).

Najlepsze warunki do surfingu s? na Hawajach, na zachodnim brzegu USA, w Ameryce Po?udniowej, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Francji.

Surfer podp?ywa do fali kl?cz?c lub le??c na brzuchu jednocze?nie wios?uj?c r?koma. Przebijaj?c si? przez mniejsze fale steruje desk? tak aby dziób jej wystawa? ponad lustro wody. Po nadej?ciu w?a?ciwej fali surfer wykonuje zwrot i wios?uj?c teraz zgodnie z kierunkiem p?ywu nabiera pr?dko?ci ?lizgu równej pr?dko?ci fali. Nast?pnie wstaj?c zmienia kierunek ?lizgu na mo?liwie równoleg?y do brzegu. W zale?no?ci od si?y i wysoko?ci fali oraz odleg?o?ci od brzegu ?lizg mo?e trwa?  od kilkunastu sekund do kilku minut (rekord czasu ?lizgu wynosi 76 min- 11 km d?ugo?ci i zosta? ustanowiony na rzece Severn -UK)

Profil zawodnika

Sportowcy chc?cy uprawia? surfing powinni rozpocz?? swoja przygod? od treningu p?ywania. Surferzy to tak?e osoby o doskonalej zwinno?ci, gibko?ci i ponadprzeci?tnej umiej?tno?ci balansu cia?em. Zachowanie równowagi jest kluczowym elementem poprawno?ci wykonania ?lizgu.

Aby osi?gn?? dobre rezultaty zawodnik powinien do ka?dego miejsca, w którym surfuje podchodzi? indywidualnie (warunki naturalne- u?o?enie dna, wiatr itd.). Trening pocz?tkuj?cych odbywa si? na sucho (np. na pla?y). Do treningu technicznego w??czony jest tak?e program ?wicze? ogólnorozwojowych.

Sprz?t sportowy

Deska d?uga, max mo?e mie? 2,75m d?ugo?ci oraz 55 cm szeroko?ci. D?ugich ci??kich desek u?ywaj? zazwyczaj zawodnicy z mniejszym do?wiadczeniem. Taka deska jest mniej zwrotna, ale za to bardziej stabilna.

Krótkie deski s? lekkie i pozwalaj? na wykonanie bardziej z?o?onych ewolucji. Pozwala na to tak?e antypo?lizgowa pow?oka. D?ugo?? deski dochodzi do 1,8 m a szeroko?? nie przekracza 46 cm.

Ka?da deska posiada obecnie trzy stateczniki, które u?atwiaj? sterowanie oraz link? (lifeline), która jest przyczepiana do nogi na wysoko?ci achillesa. W wodzie deska stanowi boje u?atwiaj?ca wydostanie si? na powierzchnie a linka zabezpiecza tak?e przed zagubieniem deski.

W zale?no?ci od warunków klimatycznych oraz sezonu  strój zawodnika mo?e sk?ada? si? z d?ugiej grubej, ?redniej lub cienkiej pianki (kombinezonu). W cieplejszych klimatach zawodnicy zak?adaj? do wyboru, krótkie pianki (jednocz??ciowe stroje, krótkie spodenki + krótki r?kaw) lub tez w zale?no?ci od upodoba?, obcis?e spodenki i koszulk? lub lu?ne spodnie do wysoko?ci kolan i koszulk?.

Najwi?ksza gwiazd? ostatnich lat w ?wiecie surfingu pozostaje Kelly Slater zdobywca wielu presti?owych nagród w tym tak?e mistrzostw ?wiata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *