Zawody snowboardowe

Snowboard jest dyscyplin?, która powsta?a jako mix umiej?tno?ci wykonywanych przez skaterów, surferów i narciarzy. Jest to dyscyplina sportowa polegaj?ca na zje?d?aniu w dó? po o?nie?onym stoku na szerokiej desce. Technika zjazdu przypomina raczej ?lizganie si? po wodzie, które mo?na przyrówna? do surfingu a akrobacje s? pochodn? technik wykonywanych przez skaterów.

Gwiazdy sportu-Karine Ruby wielokrotna zwyci??czyni MS i Pucharu ?wiata w slalomie, slalomie gigancie, w crossie i slalomie równoleg?ym. W?ród m??czyzn Shaun White, mistrz olimpijski i wielokrotny zwyci?zca X Games, Xavier Deleure, Philipp Schoch.

W Polsce najlepsze wyniki w tej dyscyplinie osi?gn??a Jagna Marczu?ajtis oraz Piotr Starowicz i Mateusz Ligocki

Zawodnik uprawiaj?cy t? dyscyplin? jest osob? pewn? siebie, zdecydowan?, odwa?n? i poszukuj?c? unikalnych wra?e?. Snowboardzi?ci zwykle oznaczaj? si? wysok? sprawno?ci? fizyczn?, gibko?ci? i si?? dolnych partii cia?a. Zjazd na desce wymaga wysokiego poziomu zachowania równowagi i umiej?tno?ci dobrego planowania trasy zjazdu tak aby sprawnie omija? przeszkody czy te? innych u?ytkowników znajduj?cych si? na trasie. W trakcie zjazdu liczy si? przede wszystkim kontrola pr?dko?ci oraz szybko?? reakcji.

Cennik zaj??

Sprz?t sportowy

W kategorii freestyle deska jest krótka i mi?kka z mocno zaokr?glonym przodem i ty?em. Buty powinny by? mi?kkie. Je?li chcesz cz??ciej zje?d?a? kup desk? nieco d?u?sz? bardziej w?sk? i tward?, która w zale?no?ci od producenta ró?ni si? kszta?tem przodu i ty?u od tych, które wykorzystywane s? do akrobacji. Buty s? tak?e inne z wygl?du przypominaj? raczej sanda?y ni? buty, w których stabilizator umieszczony jest na wysoko?ci Achillesa.

Deski snowboardowe maj? d?ugo?? od 140-180 cm i szeroko?? 26-32 cm. Zawodnicy w czasie zjazdu ustawieni s? bokiem do kierunku jazdy. Deski maja specjalne wi?zania, które mocuj? buty bez mo?liwo?ci rozpi?cia w trakcie jazdy lub podczas upadku.

Tam kupisz

FILMY I ARTYKU?Y: Zawody snowboard

W ramach snowboardu istnieje kilka odmian konkurencji, tj. konkurencje zjazdowe oraz tzw. freestyle (styl wolny). Do konkurencji zjazdowych zalicza si? g?ównie ró?ne odmiany slalomu oraz snowboard cross. Do konkurencji freestylowych zalicza si? half-pipe (ewolucje wykonywane w specjalnie przygotowanej rynnie) oraz big air (ewolucje powietrzne).

Zjazd równoleg?y polega na pokonaniu trasy w jak najkrótszym czasie jednocze?nie ?cigaj?c si? z przeciwnikiem, który zje?d?a na równolegle po?o?onej trasie.

Extreme snowboarding uprawiany jest g?ównie w miejscach dziewiczej natury odleg?ych od standardowych tras zjazdowych gdzie ?nieg jest puszysty a trasa pe?na ró?norodnych urwisk, ska? i drzew. Zjazd w takich warunkach podejmuj? jedynie zawodnicy z ogromnym do?wiadczeniem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *