zawody wyścigowe

Bieg sprinterski rozgrywany jest na dystansach 60, 100, 200 i 400 metrów.

Ka?da z tych konkurencji wymaga innych cech motorycznych.

Sze??dziesi?t metrów obecnie biega si? g?ównie w hali na ró?nego rodzaju mitingach lekkoatletycznych. Dystans ten preferuj? zawodnicy, którzy maja zdolno?? do szybkiej reakcji i osi?gni?cia maksimum pr?dko?ci zaraz po starcie.

Najbardziej presti?owe biegi odbywaj? si? na dystansie stu metrów. Jest to tak?e oficjalna konkurencja olimpijska.

Sprinterzy s? osobami z bardzo dobrze rozwini?t? muskulatur? cia?a.

Bieg sprinterski podzieli? mo?na na 4 fazy:

Start-zawodnik pochylony jest do przodu, odbija si? od bloku startowego równocze?nie robi?c wymach r?koma dla nabrania równowagi, podnosi cia?o jednocze?nie utrzymuj?c g?ow? wysuni?t? do przodu.

Przyspieszenie- cia?o jest juz w pozycji stoj?cej, ale wci?? pochylone nieco do przodu.

Trzecia faza obejmuje maksymaln? prac? ca?ego cia?a, które coraz bardziej odchyla si? ku pionowi.

Czwarta faza jest finisz gdzie r?ce odchylone zostaj? do tylu natomiast g?owa wraz z tu?owiem zostaje wypchni?ta maksymalnie do przodu.

W biegach na 200 i 300 metrów warunkiem koniecznym w osi?ganiu dobrych wyników staje si? dodatkowo odpowiednie przygotowanie wytrzyma?o?ciowe.

Sprz?t sportowy

Zawodnicy uczestnicz?cy w zawodach ubrani s? w obcis?e koszulki i spodenki umo?liwiaj?ce swobodny ruch ca?ego cia?a oraz zmniejszaj?ce opór powietrza.

Buty wykonane dla biegaczy s? bardzo lekkie wykonane ze sztucznych tworzyw z podeszw? zaopatrzon? w kolce.

Najwa?niejszym elementem ubioru biegacza s? buty. Zbudowane niejednokrotnie w procesie wielu bada?. W wi?kszo?ci zbudowane z materia?ów syntetycznych. Projektowane cz?sto z precyzja równa samochodom wy?cigowym tak, aby zminimalizowa? opór powietrza a zarazem odprowadzi? pot. Dla najlepszych biegaczy buty szyte s? na miar? tak, aby stopa nie uje?d?a?a w bucie.

Koszulka i spodenki s? równie? szyte z materia?ów, które zapewniaj? odpowiednie oddychanie skory podczas wysi?ku.

Tam kupisz sprz?t do treningu:

Gwiazdy

Najwi?kszymi gwiazdami biegów krótkodystansowych pozostaj? m in.: Jessie Owens, którego rekord (10.3) na 100 metrów przetrwa? a? 20 lat oraz Usain Bolt, najszybszy cz?owiek wszechczasów na 100 metrów (9.69sek.) oraz 200 metrów (19.30)

Biegi ?redniodystansowe-middle distance running

Spo?ród biegów na ?rednim dystansie najpopularniejszymi s? 800 oraz 1500 metrów w tym tak?e z przeszkodami. Wielu sportowców uczestniczy w zawodach na tych dystansach gdy? wymagania fizyczne s? zbli?one w obu konkurencjach. Na biegach ?redniodystansowych istotna sprawa staje si? roz?o?enie si? i realizacja zaplanowanej strategii.

Zawodnik

?redniodystansowcy potrzebuj? du?o energii, aby rozwin?? maksymaln? szybko?? biegu.

Zawody 800 metrów jest równe dwom okr??eniom toru. Start nast?puje z pozycji pó?otwartej.Bieg odbywa si? po oznaczonym dla ka?dego zawodnika torze a? do pokonania pierwszego zakr?tu, czyli po przebiegni?ciu 100 metrów.

Biegaj?cy 1500 metrów maj? do pokonania 3 i ¾ okr??enia. Po pokonaniu pierwszego zakr?tu zawodnicy zbiegaj? do ?rodka bie?ni, aby skróci? dystans dziel?cy ich od mety. W trakcie zbiegania do ?rodka nieunikniony jest kontakt z innymi zawodnikami, co jednak nie upowa?nia do przeszkadzania w biegu konkurentom.

Bieg przez przeszkody

Bieg z przeszkodami zwykle odbywaj?cy si? na dystansie 3 tysi?cy metrów obejmuje 35 skoków przez przeszkody, z których 7 zawiera basen z woda. Przeszkody rozstawione s? od siebie na 78 metrów a pierwsza, któr? pokonuj? zawodnicy jest usytuowana w po?owie pierwszego okr??enia.

Skok przez przeszkod?, za któr? usytuowany jest basen hamuje p?ynno?? biegu, dlatego zawodnicy staraj? si? wskoczy? do wody w miejsce, które jest najp?ytsze, ale zarazem najdalej oddalone od przeszkody.

Pozycja startowa zawodników jest pó?otwart?. Przy starcie nie u?ywa si? bloków a u?o?enie stop wygl?da tak jakby zawodnik by? ju? w ruchu (odchylona ku ty?owi noga opiera si? tylko na palcach stopy. Przednia noga dotyka toru tylko przedni? cz??ci? podeszwy

Bieg-zawodnik podczas biegu utrzymuje ramiona blisko tu?owia pozwalaj?c na falowanie w przód i w ty?. Zawodnicy biegaj?cy 800 metrów potrafi? przebiec 2 okr??enia po 400 metrów w takim samym czasie. Podobnie jak zawodnicy biegaj?cy dystans 1500 metrów potrafi? utrzyma? w?asne tempo i jeszcze przy?pieszy? w cz??ci fina?owej biegu.

Biegi d?ugodystansowe-long distance running

Bieganie d?ugodystansowe obejmuje zawody na 5 tysi?cy metrów 10 tysi?cy i maratony. Niektóre z konkurencji ze wzgl?du na d?ugo?? dystansu rozgrywane s? poza arenami sportowymi. Zawody na 5 tys. metrów rozpoczynaj? si? z charakterystycznej linii uko?nej ze wzgl?du na krzywizn? toru i ci zawodnicy, którzy znajduj? si? u góry bie?ni musz? szybko zbiec do wewn?trz toru tak, aby nie biec dystansu d?u?szego ni? jest przewidziany przez regulamin, czyli 12 i pó? okr??enia toru.

Profil d?ugodystansowca

Sylwetka biegacza d?ugodystansowego jest mniej muskularna a nawet szczup?a. Najwa?niejszym czynnikiem wp?ywaj?cym na mo?liwo?? osi?gania dobrych wyników jest wytrzyma?o??, wydolno?? organizmu a nie si?a. W samym organizmie podczas d?ugiego okresu wzmo?onego wysi?ku zachodzi szereg procesów, które wywo?uj? szybszy przep?yw krwi i tym samym wzmo?one dostawy tlenu do mi??ni.

Na sukces w biegach d?ugodystansowych sk?ada si? równie? si?a woli i taktyka biegu.

Wspó?zawodnictwo na tak d?ugim dystansie doprowadza organizm do skrajnego wyczerpania, co wielokrotnie mo?na zobaczy? u zawodników po przekroczeniu linii mety.

Dominacja Kenijczyków a g?ównie ludzi z plemienia Kalenjin w tej konkurencji jest efektem ich wydolno?ci organizmu co jest spowodowane d?ugim przebywaniem na du?ej wysoko?ci co przyczynia si? do wytworzenia w organizmie wi?kszej ilo?ci czerwonych krwinek, które maj? za zadanie uzupe?ni? niedobory tlenu. W trakcie zawodów dodatkowe komórki rozprowadzaj? tlen po organizmie nie anga?uj?c w ten sposób dodatkowej pracy serca.

Sprz?t sportowy

Najwa?niejszym elementem ubioru biegacza s? buty. Prawie ka?da licz?ca si? marka gwarantuje dobór butów do warunków fizycznych biegacza oraz do specyfiki terenu. Liczy si? g?ównie komfort i stabilno?? stopy w bucie. W biegach prze?ajowych wa?n? cech? obuwia s? kolce zintegrowane z podeszw?. Dla marato?czyków optymalnym rozwi?zaniem jest dodatkowa warstwa ochronna absorbuj?ca si?? uderzenia stopy o pod?o?e.

Bieg prze?ajowy (Cross-country running)

Biegi prze?ajowe prowadzone s? g?ównie poza utwardzonymi asfaltowymi drogami. Trasa mo?e prowadzi? poprzez le?ne ?cie?ki, ??ki, ale tak?e przez rozlewiska i zabagnione tereny. Nie ma okre?lonych standardów, co do d?ugo?ci biegów. Dla kobiet zwykle trasy s? obliczane na dwa a o?miu kilometrów. M??czy?ni biegaj? dystanse od pi?ciu do pi?tnastu kilometrów.

W zawodach prze?ajowych organizowane s? dwie konkurencje, indywidualna i zespo?owa. Na ko?cowy wynik zespo?u sk?ada si? punktacja zdobyta przez pierwszych pi?ciu zawodników z dru?yny.

Bieg przez plotki-hurdles

Najpowa?niejsze zawody w biegu przez plotki odbywaj? si? na dystansie 100 metrów dla kobiet i 110 metrów dla m??czyzn oraz 400 metrów dla obojga p?ci.

W sprincie (100 I 110 metrów)zawodnicy startuj? z bloków startowych i biegn? po prostej pokonuj?c przy tym 10 p?otków. W m?skiej kategorii pierwsza przeszkoda ustawiona jest na 13.7 metra od linii startu. Pozosta?e plotki rozstawione s? miedzy sob? na 9.1 metra a ostatni z nich po?o?ony jest na 14.4 metra od mety.

W ?e?skiej odmianie pierwszy plotek ustawiony jest na 13.0 metrze od linii startu. Pozosta?e dziewi?? rozstawione s?, co 8.5 metra a ostatni z nich ustawiony jest na 10.5 metra przed meta. W odmianie 400 metrowej zawodnicy równie? pokonuj? 10 p?otków. Ca?y dystans pokonuj? w swoich torach. Pierwszy p?otek po?o?ony jest na 45 metrze od startu a kolejne rozstawione s?, co 35 metrów a fina?owy p?otek usytuowany jest na 40 metrów przed lini? mety.

Poprzeczka p?otka dla ka?dej z konkurencji zawieszona jest na innej wysoko?ci. Dla m??czyzn biegaj?cych na krótkim dystansie plotki zawieszone s? wy?ej o 17 cm w stosunku do biegu na dystansie 400 metrów. U kobiet ró?nica ta wynosi 8 cm .

Zawodnik

Podobnie jak zawodnicy innych dyscyplin lekko atletycznych zwi?zanych z krótkimi dystansami plotkarz musi odznacza? si? szybko?ci?, si?? i wytrzyma?o?ci?. Ponadto p?otkarze w du?ej mierze pracuj? nad technik? pokonywania p?otków. Wypracowuj? p?ynno?? ruchów oraz zwinno??, co jest decyduj?cym elementem w pokonywaniu przeszkód.

Zawody

W zawodach odbywaj?cych si? w hali cz?st? praktyk? jest skracanie dystansu do 60 i 300 metrów w wyniku tego ilo?? p?otków zostaje tak?e zmniejszona. Natomiast odleg?o?ci pomi?dzy nimi pozostaj? takie same.

P?otki -w zale?no?ci od przeprowadzanych zawodów poprzeczka mo?e by? zawieszona na ró?nych wysoko?ciach. Ponadto p?otki zosta?y tak zaprojektowane, aby przy ewentualnym kontakcie przewraca?y si? tylko do przodu.

W biegu przez p?otki najwa?niejsze jest pokonywanie przeszkód jak najmniejszym nak?adem si? nie ograniczaj?c przy tym pr?dko?ci biegu, a co wa?ne nie skracaj?c i nie wyd?u?aj?c d?ugo?ci kroku przed skokiem.

Najlepsi technicznie plotkarze po?ytkuj? prace ramion nie tylko w czasie biegu lecz tak?e podczas skoku w celu zachowania lepszej stabilno?ci w locie. Atakuj?c p?otek wyci?gaj? si? do przodu ustawiaj?c nog? prowadz?c? bli?ej ?rodka cia?a a przeciwne ramie przyci?gaj? do wyci?gni?tej nogi. W momencie skoku, gdy rami? wysuni?te jest do przodu a g?owa pochylona jest ku do?owi zawodnik przyjmuje pozycje, o której mówi si?, ?e p?otkarz “sprawdza czas” gdy? wygl?da to jakby zawodnik patrzy? na swój nadgarstek. Drugie rami? w tym momencie odchylone jest do tylu stabilizuj?c pozycje zawodnika. P?otkarze sprawiaj? wra?enie jakby p?yn?li prze?lizguj?c si? z gracj? nad zawieszon? poprzeczk?. Zasada jest, ?e im szybciej zawodnik pokona przeszkod? i powróci stopami na tor tym jego szanse na wygran? s? wi?ksze.

Cennik zaj??

Za treningi kluby w wi?kszo?ci nie pobieraj? ?adnych op?at.

Wydatki czekaj? nas je?li zdecydujemy si? na wyjazd na zawody lub obóz.

Z czasem dojdzie tak?e koszt zakupu lepszego sprz?tu sportowego (buty, koszulka, spodenki, dres)

FILMY I ARTYKU?Y: Biegi d?ugodystansowe i maraton

Maraton jest biegiem na dystansie 42.2 kilometra. Zwykle prowadzi przez ulice miasta gospodarza mistrzostw i ko?czy si? na stadionie. W tradycji olimpijskiej jest to konkurencja ko?cz?ca igrzyska. Pierwszy bieg marato?ski zorganizowano w Atenach na pierwszych Igrzyskach Olimpijskich w 1896 roku. Pierwsze zawody zorganizowano na dystansie 40 kilometrów. Dopiero w 1924 roku ustalono obowi?zuj?cy do dzisiaj dystans maratonu na 42.2 kilometra.

Najwi?ksze maratony w nowo?ytnym ?wiecie odbywaj? si? w Nowym Jorku, Chicago, Hong Kongu czy Honolulu. Ka?dy z nich przyci?ga na start wi?cej ni? 30 tysi?cy biegaczy. Popularno?? biegów jest zwi?zana ze zmian? mentalno?ci i moda na zdrowy styl ?ycia. Wi?kszo?? imprez jest ogólnodost?pnych a dla amatorów samo uko?czenie zawodów jest ju? ogromnym sukcesem.

Pami?taj !

O ko?cowym wyniku biegu na d?ugim dystansie decyduje narzucone tempo. Ka?dy zawodnik ma swój wytrenowany sposób biegu i zmiana warunków na trasie, np. szybsze tempo mo?e spowodowa?, ?e nie wszyscy zawodnicy zachowaj? odpowiednia ilo?? si?, aby móc zako?czy? bieg szybkim finiszem. Z drugiej strony wolniejszy bieg mo?e skutkowa? oderwaniem si? szybciej biegn?cej grupy. Narzucenie mocnego tempa i wysuniecie si? na lidera mo?e spowodowa? szybsza utrat? si?, gdy? w wi?kszo?ci zawodnicy biegn?cy za liderem stosunkowo wi?cej zachowuj? si? na ko?cówk? biegu. Tak wi?c bieg d?ugodystansowy to nie tylko si?a mi??ni nóg i pot??ne p?uca ale tak?e przemy?lana taktyka biegu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *