Biegi

Published on :

zawody wyścigowe Bieg sprinterski rozgrywany jest na dystansach 60, 100, 200 i 400 metrów. Ka?da z tych konkurencji wymaga innych cech motorycznych. Sze??dziesi?t metrów obecnie biega si? g?ównie w hali na ró?nego rodzaju mitingach lekkoatletycznych. Dystans ten preferuj? zawodnicy, którzy maja zdolno?? do szybkiej reakcji i osi?gni?cia maksimum pr?dko?ci zaraz […]

Wspinaczka

Published on :

Zawody wspinaczkowe Wspinaczka ska?kowa jest cz??ci? grupy dyscyplin sprawno?ciowo-wytrzyma?o?ciowych polegaj?cych na pokonaniu wytypowanej drogi na formacji skalnej, ukszta?towanej przez proces geologiczny oraz zdobyciu jej szczytu. Spo?ród tej grupy mo?na wyró?ni? tak?e: wspinaczk? na sztuczne ?cianki, wspinaczk? miejsk?, wspinaczk? lodow? a tak?e wysokogórsk?. Wspinaczka ska?kowa polega na wspinaniu si? na kilkunasto- […]

Windsurfing

Published on :

Zawody Windsurfing Windsurfing jest dyscyplin? w której wykorzystuje si?  desk? z zamontowanym po ?rodku ?aglem do ?lizgania si? po tafli wody. Im wi?kszy wiatr tym szybciej mo?na p?yn?? st?d te? wa?nym czynnikiem jest miejsce i rodzaj akwenu. S? to zazwyczaj du?e jeziora gdzie ?atwo znale?? podmuch wiatru oraz morza. Profesjonali?ci […]

Surfing

Published on :

Zawody Surfing Surfing jest sportem uprawianym na wodzie przy pomocy deski o kszta?cie li?cia lub ?ezki. ?lizg odbywa si? na falach o wysoko?ci minimum 30 cm do wzgl?dnie bezpiecznej max wysoko?ci 6 m. (Rekord w pokonaniu fali wynosi 21m). Najlepsze warunki do surfingu s? na Hawajach, na zachodnim brzegu USA, […]

snowboardowe

Published on :

Zawody snowboardowe Snowboard jest dyscyplin?, która powsta?a jako mix umiej?tno?ci wykonywanych przez skaterów, surferów i narciarzy. Jest to dyscyplina sportowa polegaj?ca na zje?d?aniu w dó? po o?nie?onym stoku na szerokiej desce. Technika zjazdu przypomina raczej ?lizganie si? po wodzie, które mo?na przyrówna? do surfingu a akrobacje s? pochodn? technik wykonywanych […]